prázdny

Nákupný košík je prázdny.

Pre dopravu zadarmo nakúpte ešte za 50,00 €.

Prejsť do košíka

Ochranné pracovné odevy - normy a legislatíva

Používanie ochranných pracovných odevov v pracovnom vzťahu je upravované legislatívnymi požiadavkami a normami. Získajte prehľad, aké pracovné odevy svojim zamestnancom zakúpiť.

EN 13688 Ochranné odevy (Všeobecné požiadavky)

Norma EN 13688 nahrádza EN 340: 2003 a stanovuje všeobecné požiadavky týkajúce sa ergonometrie, starnutia, rozmerov, kompatibility, označovania ochranných odevov a informácií poskytované výrobcom. Ochranné odevy by mali byť navrhované a vyrábané nasledovne:
materiály a komponenty ochranných odevov by nemali nepriaznivo pôsobiť na osobu, ktorá ich nosí
mali by osobe, ktorá ich nosí poskytovať pri náležitej ochrane čo najväčší stupeň pohodlia
časti ochranných odevov prichádzajúce do styku s užívateľom by nemali byť drsné, nemali by mať ostré hrany a výstupky, ktoré by mohli spôsobiť nadmerné dráždenie alebo poranenie
ich dizajn (prevedenie) by mal uľahčovať správne umiestnenie na užívateľovi a mal by zabezpečiť, že odev zostane na mieste predpokladanú dobu používania, pričom treba brať do úvahy faktory prostredia spolu s pohybmi a pozíciami, ktoré môže nositeľ v priebehu práce zaujať. K tomuto účelu majú byť náležité prostriedky, ako je zodpovedajúci systém na úpravu alebo zodpovedajúci rozsah veľkostí, aby bolo možné ochranný odev prispôsobiť morfológiu užívateľa
odev má byť čo najľahší, bez toho, aby tým bola poškodená navrhovaná pevnosť a účinnosť. Kde je to prípustné, má mať ochranný odev nízku odolnosť proti vodnej pare
Ako typ označovania nebezpečenstva alebo použitia výrobku sa musí používať piktogram, ktorý je uvedený v požiadavkách na označovanie v predmetovej norme (pozri informatívnu prílohu B tejto normy s piktogramami symbolov).

Ochranné odevy sa majú zákazníkovi dodávať s návodom na používanie napísanom aspoň v úradnom jazyku (jazykoch) štátu, pre ktorý je odev určený. Všetky informácie v návode musia byť jednoznačné a musia poskytovať nasledujúce informácie:
vysvetlenie piktogramov a úrovne prevedenia.
základné vysvetlenie skúšok, ktoré boli na ochrannom odeve vykonané a zodpovedajúci súpis funkčných úrovní, najlepšie v podobe funkčnej tabuľky
pokyny na použitie a obmedzenia použitia (napr. rozsah teplôt atď.
pokyny na čistenie a/alebo dekontamináciu, prípadne upozornenie na problémy, ktoré môžu nastať
- ak je to užitočné, musia byť pripojené obrázky, čísla súčastí atď.

 


postava-02-sk.jpg

 

Symboly údržby pracovných odevov

Pred každým používaním je potrebné vykonať vizuálnu kontrolu pracovného odevu. Vážne poškodený pracovný odev je potrebné vymeniť za nový. Pranie alebo chemické čistenie sa riadi inštrukciami na štítku odevu. Tieto symboly sa riadia normou EN ISO 3758.

 


Postup prania

výrobok sa nesmie prať

ručné pranie – max. teplota 40°C

max. teplota prania 30°C - mierny postup

max. teplota prania 40°C - mierny postup

max. teplota prania 40°C - normálny postup

max. teplota prania 60°C - mierny postup

max. teplota prania 60°C - normálny postup

max. teplota prania 95°C - mierny postup

max. teplota prania 95°C - normálny postup

Postup bielenia

povolené použitie všetkých oxidačných bieliacich prostriedkov

povolený len oxidačný/nechlórový bieliaci prostriedok

výrobok sa nesmie bieliť

Postup sušenia

výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke - normálna teplota

výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke – nižšia teplota sušenia

výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke

Postup ošetrovania textílií

čistenie všetkými obvykle používanými rozpúšťadlami

profes. chemické čistenie v uhľovodíkoch (destilačné rozmedzie 150°C až 210°C, bod vzplanutia medzi 38°C a 70°C - mierny postup

profes. chemické čistenie v uhľovodíkoch (destilačné rozmedzie 150°C až 210°C, bod vzplanutia medzi 38°C a 70°C - normálny postup

profes. chemické čistenie tetrachlóreténom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F - mierny postup.

profesionálne chemické čistenie tetrachlóreténom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F - normálny postup

profes. čistenie za mokra - mierny postup

profes. čistenie za mokra – normálny postup

výrobok sa nesmie chem. čistiť

 

EN 342 Súpravy a odevné súčasti proti chladu

Táto európska norma stanovuje požiadavky a metódy skúšania pre úžitkové vlastnosti odevných súprav (tj. dvojdielnych a kombinéz) pre ochranu proti chladnému prostrediu. Norma nezahŕňa zvláštne požiadavky na pokrývky hlavy, obuv a rukavice určené pre ochranu proti miestnemu prechladnutiu.
Meranie vlastností a ich následné zatriedenie je určené na zaistenie správneho stupňa ochrany v rôznych podmienkach užívania. Tepelná izolácia celej súpravy odevu alebo odevnej súčasti a priedušnosť sú základnými vlastnosťami, ktoré sú skúšané a vyznačené na štítku (etikete).

Tepelná izolácia je najdôležitejšou vlastnosťou a je meraná na celej súprave odevu pri použití tepelnej figuríny v životnej veľkosti, aby sa posúdil účinok jednotlivých vrstiev, padnutie, tvarovej prispôsobivosti, pokrytia a strihu. V tomto smere sa táto norma líši od mnohých iných noriem, ktoré stanovujú len vlastnosti materiálov. Izolácia je skúšaná na nových súpravách a odevných celkoch. Malo by sa brať do úvahy, že pri častom používaní môžu súpravy a odevné celky znateľne strácať svoje izolačné schopnosti vplyvom čistenia a nosenia. Úplne všeobecne platí, že výrobky s vysokou kvalitou a dobre udržiavané odevy sú v tomto ohľade menej ovplyvňované.

EN 343+A1 Ochranné odevy- Ochrana proti dažďu

V tejto európskej norme EN 343 sú zisťované vlastnosti materiálov a švov ochranného odevu a ich následné zatriedenie, ktoré je určené na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany proti prenikaniu vody. Odolnosť proti prenikaniu vody a odolnosť proti prenikaniu vodnej pary sú základnými vlastnosťami, overenými a označenými na etikete odevu.

Vodonepriepustnosť, tj. odolnosť proti prenikaniu vody je najdôležitejšia vlastnosť a je meraná na vonkajšej vrstve materiálu odevu. Skúšky sú vykonávané na nových a predbežne upravených skúšobných vzorkách materiálu a na častiach odevu so švami.

EN 381 Ochranné odevy pre používateľa ručných reťazových píl

Táto európska norma je časťou radu noriem, ktoré sa týkajú osobných ochranných pracovných prostriedkov, chrániacich proti rizikám vyplývajúcim z používania ručných reťazových píl.
Ochranné pracovné prostriedky nemôžu poskytnúť 100% ochranu proti porezaniu ručnými reťazovými pílami.
Napriek tomu však skúsenosti ukázali, že je možné zhotoviť ochranné odevy, ktoré poskytujú určitý stupeň ochrany. Ochrany je možné dosiahnuť rôznymi funkčnými princípmi:
preklzávaniu reťaze: pri dotyku s vonkajšou stranou ochranného pracovného prostriedku reťaz nereže materiál;
zanesenia rezného ústrojenstva: vlákna sú reťazou vtiahnuté do reťazového kolesa a zablokujú pohyb reťaze;
zabrzdenie reťaze: vlákna kladú pri rezaní vysoký odpor a pohlcujú rotačnú energiu a tým znižujú rýchlosť reťaze.
Často je použitý viac ako jeden z týchto princípov.

EN 1149-5 Ochranné odevy- Elektrostatické vlastnosti

Táto európska norma špecifikuje materiálové a konštrukčné požiadavky pre ochranný odev rozptyľujúci elektrostatický náboj, používaný ako súčasť celkového uzemneného systému, aby nedochádzalo k zápalným výbojom (antistatický odev). Požiadavky nemusia byť dostačujúce v horľavom ovzduší obohatenom kyslíkom. Táto európska norma nie je vhodná pre ochranu proti elektrickému napätiu v rozvodných sieťach.

EN 11611 Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a príbuzných postupoch

Táto medzinárodná norma špecifikuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy, vrátane kukiel, záster, rukávov a gamaší, ktoré sú navrhnuté na to, aby chránili telo používateľa vrátane hlavy (kukly) a nôh (gamaše), a ktoré budú nosené počas zvárania a podobných procesoch s porovnateľnými rizikami. Na ochranu hlavy a nôh užívateľa je táto medzinárodná norma vhodná len pre kukly a gamaše. Táto medzinárodná norma nezabezpečuje požiadavky na ochranu rúk. Tento typ ochranného odevu je zamýšľaný na ochranu užívateľa proti postreku (malé množstvá roztaveného kovu), krátkodobému styku s plameňom, sálavému teplu z elektrického oblúka, a k zmenšeniu možnosti krátkodobého zasiahnutia elektrickým prúdom, náhodnému kontaktu s elektrickými vodičmi pod napätím pri elektrických napätiach približne do 100 V jednosmerného prúdu za normálnych podmienok zvárania. Pot, znečistenie alebo iné znečisťujúce látky môžu ovplyvniť úroveň ochrany poskytnutej proti krátkodobému náhodnému kontaktu s elektrickými vodičmi pod napätím pri týchto elektrických napätiach.
Táto medzinárodná norma stanovuje dve triedy so špecifickými požiadavkami na vykonanie (pozri prílohu A), tj. trieda 1 má nižšiu úroveň a trieda 2 vyššiu úroveň.
Trieda 1 chráni proti menej nebezpečným zváračským technikám a situáciám, ktoré spôsobujú nižšie úrovne rozstreku a sálavého tepla.
Trieda 2 chráni proti viac nebezpečným zváračským technikám a situáciám, ktoré spôsobujú vyššie úrovne rozstreku a sálavého tepla.

EN 11612 Ochranné odevy- Odevy na ochranu proti teplu a plameňu

Táto medzinárodná norma stanovuje technické požiadavky odevov vyrobených z ohybných materiálov, ktoré sú určené k ochrane tela nositeľov s výnimkou rúk, pred teplom a/alebo ohňom. Pre ochranu hlavy a nôh nositeľov spadajú do rozsahu tejto medzinárodnej normy len prvky ochranného oblečenia, ako sú gamaše, kukly a návleky, avšak u kukiel nie sú uvedené parametre ochranných štítov a respirátory. Technické požiadavky uvedené v tejto medzinárodnej norme platia pre odevy, ktoré by mohli byť určené pre široký okruh použitia, kde sú potrebné odevy s vlastnosťami proti obmedzenému šíreniu plameňa, a kde užívateľ môže byť vystavený sálavému, konvekčnému alebo kontaktnému teplu alebo časticiam rozstrieknutého roztaveného kovu. Táto medzinárodná norma neplatí pre ochranné odevy, ktoré sú určované inými medzinárodnými normami, ako sú odevy pre hasičov budov a odevy pre použitie pri zváraní a podobných procesoch.

EN 20471 Odevy s vysokou viditeľnosťou - Skúšobné metódy a požiadavky

V tejto medzinárodnej norme sú stanovené požiadavky na odev s vysokou viditeľnosťou, ktorý je schopný vizuálne signalizovať prítomnosť užívateľa pre obsluhu vozidiel alebo iných mechanizovaných prostriedkov za akýchkoľvek svetelných podmienok pri dennom svetle aj pri osvetlení svetlometmi vozidiel za tmy. Obsahuje kvalitatívne požiadavky ako na farbu a retroreflexiu, tak na minimálnu plochu a umiestnenie materiálov na ochrannom odeve. Táto medzinárodná norma nie je použiteľná pre situácie so stredným a nízkym rizikom.

EN 61340 ESD-Ochrana elektrotechnických súčiastok pred elektrostatickými javmi (ESD Odevy)

Táto norma sa vzťahuje na výrobu, spracovanie, zostavovanie, inštalovanie, balenie, opatrenie štítkami, vykonávanie servisu, skúšanie, kontrolovanie, prepravovanie alebo inú manipuláciu s elektrickými alebo elektronickými dielmi, zostavami a prístrojmi citlivými na poškodenie elektrostatickým výbojom väčším ako alebo zhodným s výbojom 100V modelu ľudského tela (HBM). Táto norma poskytuje požiadavky na program potláčania ESD. Pri zavádzaní IEC 61340-5-1 by užívateľ mal ako návod použiť IEC 61340-5-2. Táto norma sa nevzťahuje na elektricky iniciované výbušné zariadenia, horľavé kvapaliny, plyny a prašné prostredie. Účelom tejto normy je poskytnúť administratívne a technické požiadavky na zostavenie, zavedenie a udržiavanie programu potláčania ESD (ďalej v texte len "program"). Hoci norma nezahŕňa požiadavky na bezpečnosť personálu, je venovaná pozornosť potrebám všetkých zainteresovaných tak, aby boli splnené príslušné miestne záväzné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na ochranu zdravia a bezpečnosť všetkých osôb na všetkých pracovných miestach vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje táto norma. Všeobecne neexistuje minimálna hodnota rezistencie pre ochranu súčiastok ESDS, avšak pre bezpečnosť personálu môže byť požadovaná minimálna hodnota rezistencie. Viď príslušné požiadavky príslušnej národnej požiadavky a/alebo IEC 61010-1, IEC/TS 60479-1, IEC/TS 60479-2, IEC 61140 a súbor IEC 60364.

Normy vzťahujúce sa k odevom proti plynom, časticiam, prachu a kvapalinám

EN 943-1  Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám, vrátane kvapalných aerosólov a pevných častíc- 
TYP 1 (Plynotesné odevy)

 

EN 943-1 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám, vrátane kvapalných aerosólov a pevných častíc- 
TYP 2 (Ne-plynotesné odevy)

 

EN 14605+A1 Ochranné odevy proti postreku kvapalnými chemikáliami - TYP 3

 

EN 14605+A1 Ochranné odevy 
proti kvapalným aerosólom - TYP 4

 

EN ISO 13982-1 Ochranné odevy 
proti prieniku pevných částíc - TYP 5

 

EN ISO 13034 Ochranné odevy proti postreku kvapalnými chemikáliami  - TYP 6 (Obmedzená ochrana)

 

EN 14126 Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom, biologickým rizikom a infekčným agens

 

EN 1073-2 Ochranné odevy proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

Úvodná stránka na hlavnú stránku OOPP
nakúpiť ochranné pracovné odevy Ochranné pracovné odevy
   

Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní si prečítajte tu.