prázdny

Nákupný košík je prázdny.

Pre dopravu zadarmo nakúpte ešte za 50,00 €.

Prejsť do košíka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODÁVKY PRODUKTOV A SLUŽIEB SPOLOČNOSTI OFFICE DEPOT s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť OFFICE DEPOT s.r.o., so sídlom Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 192 384, (ďalej len „Dodávateľ“ alebo „OD“), ako dodávateľ produktov a služieb v súlade s jej predmetom podnikania, najmä v oblasti papierenského a kancelárskeho tovaru a tlačových služieb, za účelom stanovenia obchodných podmienok dodávok ponúkaných Produktov a Služieb pre svojich zákazníkov.

1.2 Svojim podpisom pod textom VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente zakladajúcom v zmysle týchto VOP zmluvný vzťah medzi OD a Zákazníkom alebo akoukoľvek inou formou, vrátane zaslania objednávky na dodávku Produktov a/alebo Služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak spravila, že je s týmito VOP uzrozumená a že ich v celom rozsahu akceptuje.

1.3 Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené na oficiálnych internetových adresách www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk.

 

2. Vymedzenie pojmov

2.1 Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v Katalógu OD, označený názvom a objednávkovým číslom, a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky Zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v Katalógu OD.

2.2 Produktom Nábytku sa rozumie Produkt v podobe nábytku.

2.3 Produktom TS alebo Produktom Technického servisu sa rozumie Produkt v podobe kancelárskej techniky, vrátane kopírovacích strojov, tlačiarní a multimediálnych projektorov.

2.4 Darom sa rozumie bezodplatné plnenie, ktoré Dodávateľ poskytne Zákazníkovi, či už priamo alebo prostredníctvom tretej strany, v rámci reklamných, marketingových alebo súťažných akcií.

2.5 Dielom sa rozumie akýkoľvek výrobok zhotovený na základe individuálnych požiadaviek Zákazníka, ktorého prevedenie je ponúkané v Katalógu. Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o Tovare, rozumie sa tým tiež Dielo.

2.6 Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v Katalógu OD.

2.7 Službou Nábytku sa rozumie Služba poskytovaná Dodávateľom v súvislosti s Produktom Nábytku, ktorá spočíva najmä v zabezpečení riešenia a realizácie kancelárskych priestorov podľa individuálnych požiadaviek Zákazníka, vrátane zabezpečenia montážneho servisu, vypracovania architektonických návrhov, inštalácie deliacich priečok, položenia podlahových krytín, zapožičania Produktov Nábytku, výkupu a likvidácie starého nábytku, sťahovania, maľovania a upratovania.

2.8 Službou TS alebo Službou Technického servisu sa rozumie Služba poskytovaná Dodávateľom pre Zákazníka v súvislosti s Produktmi Technického servisu a iného zariadenia kancelárskej techniky spočívajúcej najmä v ich prenájme, inštalácii, záručnom a pozáručnom servise, analýze a optimalizácii tlačového riešenia. Detailnejšie vymedzenie Služby Technického servisu je uvedené v ZOP Technického servisu.

2.9 Službou Print Managementu sa rozumie Služba spočívajúca v zabezpečení tlačovej služby podľa individuálnych požiadaviek Zákazníka, vrátane potlače kancelárskych potrieb a firemných predmetov, výroba pečiatok, vizitiek, hlavičkových papierov a ďalších firemných tlačovín.

2.10 Katalógom OD je konkrétny zoznam Produktov a Služieb v elektronickej podobe zverejnený na oficiálnych internetových adresách Dodávateľa www.officedepot.sk alebo www.online.officedepot.sk, ktorý predstavuje pre stanovené obdobie aktuálne platnú ponuku Produktov a Služieb poskytovaných Dodávateľom. Katalóg OD je platný okamihom zverejnenia na príslušnej vyššie uvedenej internetovej adrese, a to do doby jeho zrušenia alebo zverejnenia nového Katalógu OD s neskorším dátumom. Zverejnením nového Katalógu OD sa automaticky ruší ten predchádzajúci. K aktualizácii Katalógu OD dochádza priebežne po celý rok. Katalóg OD je ako informačný materiál vydávaný spravidla raz ročne tiež v tlačenej podobe, ktorá však nemá záväzný charakter.

2.11 Zákazníkom je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby. Dodávateľ uzatvára zmluvy v rámci B2B vzťahov a nie s koncovými spotrebiteľmi.

2.12 Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby, a ktorá je vystavená v súlade s článkom 4 alebo 10 týchto VOP.

2.13 Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.14 Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.15 Cenník je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.16 Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v článku 9 týchto VOP.

2.17 Konsolidáciou Objednávok sa rozumie zlúčenie niekoľkých samostatných Objednávok, ktoré Zákazník vykoná u Dodávateľa počas obdobia, na ktorom sa Zákazník a Dodávateľ písomne dohodnú, do jednej Objednávky, a následné dodanie Produktov, ktoré si Zákazník v takto zlúčených Objednávkach objedná, v termíne alebo v termínoch dodania, na ktorých sa Zákazník a Dodávateľ dohodnú.

2.18 Závozovým dňom sa rozumie deň alebo dni v týždni alebo v mesiaci, na ktorých sa Dodávateľ a Zákazník písomne dohodnú ako na pravidelne sa opakujúcom termíne dodania všetkých Produktov, ktoré si Zákazník objedná počas obdobia medzi takto dohodnutými pravidelne sa opakujúcimi termínmi dodania, pričom na presnom vymedzení tohto obdobia sa Zákazník a Dodávateľ písomne dohodnú.

 

3. Zmluva

3.1 Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Dodávateľom v súvislosti s plnením Dodávateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb vzniká:

(a) prijatím Objednávky Zákazníka, ku ktorému dochádza buď písomnou akceptáciou po vystavení Objednávky a/alebo okamihom splnenia Objednávky alebo jej časti zo strany Dodávateľa;

(b) uzavretím samostatnej rámcovej zmluvy, ktorá špecifikuje rámcové dodacie podmienky dodávok Produktov/Služieb medzi Zákazníkom a Dodávateľom, na základe ktorej dochádza k čiastkovému plneniu podľa čiastkových Objednávok Zákazníka, ktoré boli akceptované (prijaté) Dodávateľom spôsobom uvedeným v článku 3.1 a) týchto VOP;

(c) uzavretím samostatnej servisnej zmluvy, ktorá špecifikuje podmienky poskytovania Služieb Technického servisu v rozsahu dohodnutom medzi Zákazníkom a Dodávateľom, a na základe ktorej dochádza k priebežnému alebo opakovanému poskytovaniu dohodnutých Služieb Technického servisu;

(d) uzavretím dohody o Konsolidácii Objednávok alebo dohody o Závozovom dni.

3.2 Zmluvný vzťah založený spôsobom uvedeným v článku 3.1 týchto VOP je ďalej označovaný ako „Zmluva“.

3.3 Zmluva je podľa povahy dohodnutého plnenia buď zmluvou kúpnou alebo zmluvou o dielo, zmluvou nepomenovanou, alebo zmluvou zmiešanou, vždy uzatváraná v režime zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.4 V prípade, že tieto VOP odkazujú na Zmluvu, rovnako sa tým myslí akýkoľvek dokument, ktorý Zmluvu tvorí alebo je jej súčasťou, ako je, najmä, avšak nie výlučne, Objednávka, neoddeliteľná príloha, Cenník, VOP apod.

 

4. Objednávka Produktov/Služieb

4.1 Zákazník je oprávnený vystaviť Dodávateľovi Objednávku na Produkty/Služby ponúkané v Katalógu OD, a to buď písomne (najmä poštou, kuriérom, alebo elektronicky) alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených v článku 15 týchto VOP.

4.2 Objednávku možno doručiť Dodávateľovi počas pracovných dní medzi 7:30 – 16:30 hod. prostredníctvom kontaktných miest Dodávateľa špecifikovaných v článku 15 týchto VOP. Objednávky doručené Dodávateľovi mimo uvedenej pracovnej doby sa považujú za doručené o 7:30 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.

4.3 Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje:

(a) obchodné meno Zákazníka, miesto podnikania/sídlo, IČO a DIČ Zákazníka,

b) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene/za Zákazníka v súvislosti s Objednávkou vrátane prevzatia dodávky a jej kontaktné údaje (t.j. telefónne číslo alebo email),

(c) druh objednávaného Produktu/Služby a jeho množstvo,

(d) označenie Produktu/Služby podľa položiek v Katalógu OD,

(e) adresa určená na odovzdanie a prevzatie Produktov/Služieb (Dodacie miesto), ak je odlišná od adresy podľa bodu b),

(f) výpis z obchodného registra, popr. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácií platcu DPH v prílohe Objednávky, pokiaľ už neboli Dodávateľovi predložené skôr a pokiaľ si ich Dodávateľ výslovne vyžiadal,

(g) podpis Zákazníka/oprávneného zástupcu,

(h) v prípade telefonickej Objednávky namiesto ustanovení písm. a) až g) uvedenie zákazníckeho hesla alebo čísla vygenerovaného Dodávateľom.

4.4 Vystavená Objednávka je pre Zákazníka záväzná.

4.5 Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP, prípadne inými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na Objednávku hľadí, akoby nebola nikdy doručená.

4.6 Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek preveriť platnosť Objednávky najmä spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá urobila telefonickú Objednávku, alebo overením podpisu na písomnej Objednávke s podpisovým vzorom doloženým Zákazníkom. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať Produkty/Služby alebo nesúladu medzi podpisom na Objednávke a podpisovým vzorom, je Dodávateľ oprávnený plnenie podľa Objednávky odmietnuť alebo požadovať jej dodatočné potvrdenie písomnou formou.

4.7 Dodávateľ je oprávnený neprijať Objednávku, pokiaľ Zákazník má ku dňu vystavenia Objednávky akékoľvek neuhradené splatné záväzky voči Dodávateľovi.

4.8 V prípade, že Dodávateľ nemá v lehote požadovanej Zákazníkom na plnenie potrebné množstvo objednaných Produktov/Služieb k dispozícií, oznámi to písomne alebo telefonicky Zákazníkovi, zaradí ho ako čakateľa na objednané Produkty/Služby a vedie jeho Objednávku v evidencii rezervácií (tzv. backorder), ibaže Zákazník Objednávku (jej časť) po tomto oznámení zruší. Ak nedôjde k splneniu takej Objednávky najneskôr do 20 (dvadsiatich) pracovných dní od oznámenia v zmysle predchádzajúcej vety, považuje sa taká Objednávka za zrušenú a hľadí sa na ňu, ako by nebola urobená.

4.9 Objednávka iného tovaru, než ktoré ponúka Dodávateľ v Katalógu OD (tzv. nekatalógový tovar), je možná výlučne na základe písomnej zmluvy (Objednávky) a podľa osobitne dohodnutých dodacích a cenových podmienok. Objednávka nekatalógového tovaru sa na účely týchto VOP považuje za neodvolateľný návrh Zákazníka na uzavretie Zmluvy s Dodávateľom. Zmluva je uzavretá okamihom dôjdenia Objednávky Dodávateľovi.

 

5. Miesto dodania a prevzatia Produktov/Služieb

5.1 Produkty/Služby budú dodávané v Dodacom mieste/miestach špecifikovanom Zákazníkom v Objednávke alebo v inom dokumente tvoriacom Zmluvu. K riadnemu splneniu Objednávky zo strany Dodávateľa dochádza okamihom odovzdania Produktov či poskytnutím Služieb Zákazníkovi v Dodacom mieste, ktoré Dodávateľ a Zákazník potvrdia na Dodacom doklade.

5.2 Zákazník je povinný objednané Produkty/Služby prevziať a pri prevzatí dodávku náležite skontrolovať. Prevzatie Produktov/Služieb potvrdí Zákazník písomne na Dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaných Produktov/Služieb s údajmi uvedenými v Dodacom doklade. Zákazník zaistí, že potvrdenie na Dodacom doklade bude obsahovať riadne označenie Zákazníka a uvedenie mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje. Zákazník je zodpovedný za to, že osoba preberajúca Produkty/Služby je na to oprávnená.

5.3 Zákazník vopred oznámi Dodávateľovi zoznam osôb oprávnených na prevzatie Produktov/Služieb v Dodacom mieste, najčastejšie uvedením na Objednávke alebo v akomkoľvek dokumente tvoriacom Zmluvu. Ak nebudú také osoby Zákazníkom oznámené alebo ak taká osoba v okamihu doručenia Produktov/Služieb nebude pri odovzdávaní prítomná, bude Dodávateľ považovať za osobu oprávnenú na prevzatie Produktov/Služieb osobu, ktorá spravidla prevzatie za Zákazníka potvrdzuje, alebo osobu, ktorá v danom prípade v prevádzkarni Zákazníka vykonáva funkciu, s ktorou je preberanie dodávok spojené. Pokiaľ Zákazník pripustí, aby preberanie Produktov/Služieb uskutočňovali zaňho aj iné osoby, než osoby uvedené v oznámení podľa prvej vety tohto článku 5.3, nemôže sa v dôsledku toho dovolávať neplatnosti Zmluvy alebo sa zbaviť zodpovednosti za plnenie svojich povinností podľa Zmluvy.

5.4 V prípade, že po dodaní dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia Zákazníka na Dodacích dokladoch, považuje sa dodávka Produktov/Služieb za riadne splnenú a Zákazníkom prevzatú, ibaže by Zákazník preukázal, že Dodávateľ musel vedieť, že k dodaniu došlo v rozpore s príslušnou Objednávkou.

5.5 Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať Dodávateľa o zmenách Dodacích miest určených na prevzatie Produktov/Služieb. Do doručenia takého oznámenia sa dodávka Produktov/Služieb bude považovať za riadne splnenú ich dodaním na pôvodné Dodacie miesta a Dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo škody spôsobené v súvislosti s takým dodaním Produktov/Služieb.

5.6 Dodacím dokladom podľa predchádzajúcich ustanovení je spravidla faktúra.

5.7 Okamihom prevzatia Produktov doloženým Dodacím dokladom dochádza k prechodu nebezpečenstva škody na veci (náhodného zničenia, poškodenia, straty apod.). K prechodu vlastníckeho práva k dodaným a prevzatým Produktom dochádza až úplným zaplatením dohodnutej ceny za také Produkty.

5.8 Dodávateľ si vyhradzuje právo na objednávky mimoriadneho rozsahu, kde celková hmotnosť dodávky tovaru na jednu dodaciu adresu presahuje 350 kg, rozdeliť do viacerých závozov.

 

6. Termín dodania, garancia „zajtra alebo zadarmo“

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v týchto VOP poskytnúť Zákazníkovi osobitnú garanciu s názvom „zajtra alebo zadarmo“, ktorá sa vzťahuje na vybrané Produkty. V rámci tejto garancie sa Dodávateľ zaväzuje dodať vybrané Produkty, na ktoré garanciu „zajtra alebo zadarmo“ poskytuje uvedením loga tejto garancie pri príslušnej položke v Katalógu OD, do Dodacieho miesta v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia Objednávky do kontaktného miesta Dodávateľa podľa článku 15.2 týchto VOP. V prípade nesplnenia záväzku Dodávateľa v zmysle predchádzajúcej vety sa Dodávateľ zaväzuje dodať Zákazníkovi objednané vybrané Produkty bezodplatne a v najkratšom prakticky realizovateľnom náhradnom termíne počas pracovnej doby Dodávateľa. Dodávateľ je zároveň povinný riadne vyznačiť bezodplatnosť dodávky na príslušnej faktúre.

6.2 Nasledujúcim dňom sa pre účely poskytovania garancie „zajtra alebo zadarmo“ rozumie časové rozmedzie od 7:30 do 17:30 hodín v pracovné dni, a to bez ohľadu na prípadné užšie časové rozmedzie času dodávky dohodnuté pri prijatí Objednávky alebo inak. Pokiaľ bude Objednávka doručená Dodávateľovi v pracovné dni po 15:00 hod. alebo mimo pracovné dni, za okamih doručenia takej Objednávky sa bude považovať, pre účely tejto garancie, 7:30 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.

6.3 Celková výška ceny objednaných Produktov, na ktoré sa vzťahuje garancia „zajtra alebo zadarmo“, rozhodujúca pre stanovenie jednotlivého nároku na bezodplatnú dodávku v dobe platnosti garancie „zajtra alebo zadarmo“, je pre jedného Zákazníka limitovaná sumou vo výške 400,- EUR bez DPH /deň. Dodávka Produktov/Služieb, pri ktorých nebola nedodržaná garancia „zajtra alebo zadarmo“, s cenou takých Produktov/Služieb prevyšujúcou sumu 400,- EUR bez DPH bude dodaná za súhrnnú cenu dodávky zníženú o 400,-EUR bez DPH.

6.4 Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa nevzťahuje na Zákazníkov, ktorí majú voči Dodávateľovi ku dňu, ku ktorému by inak došlo k vzniku ich nároku na plnenie podľa podmienok garancie „zajtra alebo zadarmo“, akékoľvek neuhradené splatné záväzky. Dlhy sú posudzované vo vzťahu k celej právnej entite Zákazníka. Rozhodujúcou skutočnosťou posúdenia existencie neuhradených splatných záväzkov Zákazníka v zmysle prvej vety tohto článku 6.4 je pripísanie čiastky do účtovného systému Dodávateľa.

6.5 Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa ďalej nevzťahuje na Zákazníkov, ktorých predmet činnosti je rovnakého alebo podobného zamerania ako predmet podnikania Dodávateľa, t.j. nevzťahuje sa na akúkoľvek osobu, ktorá je v konkurenčnom vzťahu k Dodávateľovi.

6.6 Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa nevzťahuje na zamestnancov Dodávateľa a ich blízke osoby alebo spoločnosti, v ktorých majú zamestnanci Dodávateľa alebo ich blízke osoby majetkovú účasť.

6.7 Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa nevzťahuje na prípady, keď sa Dodávateľ a Zákazník dohodnú na Konsolidácii Objednávok alebo na Závozovom dni.

6.8 Pokiaľ nie je v každom jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak, garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa ďalej nevzťahuje na nižšie špecifikované prípady, a to aj keby šlo o Objednávku položky, pri ktorej je v Katalógu OD garancia „zajtra alebo zadarmo“ uvedená. Ide o nasledujúce prípady:

(a) Objednávky mimoriadneho rozsahu, kde počet kusov alebo balení konkrétnej položky presahuje objem najväčšej Objednávky, ktorá bola u Dodávateľa objednaná niektorým zo Zákazníkov pre danú(é) položku(y) za ostatné tri mesiace;

(b) Objednávky mimoriadneho rozsahu, kde celková hmotnosť dodávky tovaru na jednu dodaciu adresu presahuje 350 kg;

(c) Objednávky kancelárskeho nábytku v celkovej hodnote nad 1000,- EUR bez DPH a všetky Objednávky kancelárskeho nábytku s montážou. Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa ďalej nevzťahuje na Objednávky atypického a nadštandardného kancelárskeho nábytku, ktorý nie je uvedený v Katalógu OD;

(d) Objednávka Produktov, ktoré sa prestali vyrábať, alebo Produktov, ktorých výpadok vo výrobe trvá dlhšie než 14 (štrnásť) dní, alebo Produktov, ktorých Dodávateľ je opakovane v omeškaní s ich dodaním Dodávateľovi. Zoznam takých Produktov je pravidelne aktualizovaný a je zverejnený na oficiálnych internetových adresách Dodávateľa: www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk;

(e) prípady, kedy objednané Produkty nebolo možné dodať z dôvodu zásahu vyššej moci, alebo z iných dôvodov, za ktoré Dodávateľ nenesie zodpovednosť;

(f) prípady, kedy Zákazníkom objednané Produkty, ktoré sú zo strany Dodávateľa nedodané v zmysle tejto garancie, sú Zákazníkom objednávané opakovane;

(g) Objednávka Produktov, u ktorých ich výrobca vykonal inovácie a technické vylepšenia pre ich lepšie úžitkové a estetické vlastnosti;

(h) prípady, kedy objednané Produkty nebolo možné dodať z dôvodu výpadku hardwarového zariadenia Dodávateľa, alebo závažnej poruchy funkčnosti software zaisťujúceho logistické procesy u Dodávateľa;

(i) Objednávky akýchkoľvek Služieb, vrátane Objednávky Produktov, ktoré sú zhotovované na základe individuálnej požiadavky Zákazníka, a Objednávky nekatalógového tovaru;

(j) Objednávky Produktov, pre ktoré je v Katalógu OD garancia „zajtra alebo zadarmo“ výslovne vylúčená a na Produkty, pri ktorých nie je v Katalógu OD na internetovej adrese www.online.officedepot.sk ikona označujúca garanciu "zajtra alebo zadarmo";

(k) tovar je dodaný Zákazníkovi na základe platby formou zálohovej faktúry.

6.9 Pokiaľ boli Zákazníkovi dodané Produkty za odplatu a Zákazník má za to, že má nárok na bezodplatnú dodávku Produktov v rámci garancie „zajtra alebo zadarmo“, je povinný tento svoj nárok písomne uplatniť u Dodávateľa najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa prevzatia Produktov, inak tento nárok zaniká.

6.10 V prípade, že Zákazník uplatní nárok na bezodplatnú dodávku Produktov v rámci garancie „zajtra alebo zadarmo“, je skutočnosť, kedy bola Objednávka Zákazníka doručená Dodávateľovi, povinný preukázať Zákazník. V prípade, že nie je možné preukázať deň doručenia Objednávky, má sa za to, že Objednávka bola doručená Dodávateľovi v deň predchádzajúci alebo v deň uskutočnenia dodávky Produktov.

6.11 Dodávateľ si vyhradzuje právo podmienky poskytovania garancie „zajtra alebo zadarmo“ zmeniť, celú garanciu „zajtra alebo zadarmo“ zrušiť, ako aj neprijať žiadny z návrhov Zákazníkov predložených v súvislosti s touto garanciou.

6.12 Produkty, na ktoré sa garancia „zajtra alebo zadarmo“ nevzťahuje, budú Dodávateľom dodané v termíne dohodnutom so Zákazníkom v Zmluve.

 

7. Ďalšie podmienky dodania

7.1 Dodávateľ vyhlasuje, že všetky Produkty/Služby ponúkané Dodávateľom v Katalógu OD spĺňajú podmienky kvality zodpovedajúce príslušným právnym predpisom a záväzným technickým a bezpečnostným normám platným na území Slovenskej republiky, vrátane požiadaviek na ich označenie a balenie, a žiadnym spôsobom neoprávnene nezasahujú do práv duševného vlastníctva tretích osôb.

7.2 Zákazník je povinný poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby Dodávateľ mohol riadne a včas plniť povinnosti podľa Zmluvy. Zákazník je predovšetkým povinný na žiadosť Dodávateľa odovzdať všetky potrebné informácie, podklady, špecifikácie, vysvetlenia a spresnenia svojich požiadaviek nutných na dodanie objednaných Produktov/Služieb. Dodávateľ je povinný si potrebnú súčinnosť v prípade potreby včas vyžiadať a upozorniť na ňu Zákazníka. Termín dodania stanovený podľa Zmluvy na dodávku Produktov/Služieb sa predlžuje o dobu omeškania Zákazníka s poskytnutím potrebnej súčinnosti v súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb.

7.3 Zákazník má právo do 14 (štrnástich) dní od prevzatia vrátiť Produkty, ktoré omylom objednal, avšak len za podmienky, že sú Produkty vrátené zjavne nepoužité a nepoškodené a sú zabalené v nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale. Pri splnení uvedených podmienok sa Dodávateľ zaväzuje Produkty prevziať späť a vrátiť Zákazníkovi cenu zaplatenú za takéto Produkty. Bez ohľadu na uvedené, Zákazník nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:

(a) Produkty zhotovené či upravené podľa želania Zákazníka alebo pre jeho osobu, ako aj Produkty, ktoré podliehajú rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu;

(b) Produkty Nábytku, u ktorého už bola začatá alebo dokončená montáž;

(c) Produkty Nábytku, na ktoré sa nevzťahuje garancia „zajtra alebo zadarmo";

(d) Produkty Nábytku, na ktoré sa vzťahuje garancia „zajtra alebo zadarmo" a hodnota Objednávky prevyšuje čiastku 1 000,- EUR bez DPH.

(e) Produkty a Služby objednané na internetovej adrese www.online.officedepot.sk alebo www.officedepot.sk, ktorých objednávkové čísla začínajú písmenami „PCxxxxxx“.

7.4 Dodávateľ je oprávnený použiť na plnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy tretiu osobu – subdodávateľa. V takom prípade platí, že Dodávateľ zodpovedá za plnenie poskytnuté treťou osobou tak, akoby plnil sám.

7.5 Dodávateľ je oprávnený dodať Zákazníkovi iné prevedenie zhodných Produktov, ktoré si Zákazník objednal, a to za podmienky, že skutočne dodané Produkty budú v minimálne zhodnej kvalite a použiteľné pre zhodný účel užitia ako Produkty objednané Zákazníkom. Takéto plnenie sa nepovažuje za vadné plnenie.

7.6 Dodávateľ je oprávnený ukončiť alebo prerušiť dodávku akýchkoľvek Produktov/Služieb ponúkaných v Katalógu OD aj v dobe platnosti takého Katalógu OD, pokiaľ o tom vopred zverejní informáciu na svojich oficiálnych internetových stránkach www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk.

7.7 Dodávka Produktov/Služieb za cenu, ktorá jednotlivo alebo celkovo nepresiahne čiastku 59,- EUR bez DPH, je dodávaná na Dodacie miesto za odplatu (tzv. dopravné) vo výške 5,50 EUR bez DPH/jedna dodávka.

7.8 Za každú jednotlivú dodávku Produktov/Služieb objednaných prostredníctvom www.officedepot.sk je Zákazník povinný uhradiť balné vo výške stanovenej Dodávateľom.

7.9 Za každú jednotlivú dodávku nekatalógového tovaru je Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi manipulačný poplatok na náhradu nákladov spojených so zabezpečením neštandardného plnenia vo výške, ktorá bude vždy uvedená v ponukovej kalkulácii príslušnej dodávky.

 

8. Cena a platobné podmienky

8.1 Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami.

8.2 Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia takej Objednávky.

8.3 Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním objednaných Produktov/Služieb, najmä s balením Produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na Dodacie miesto/miesta, vrátane poistenia, pokiaľ sa strany nedohodli inak v Zmluve. Povinnosti Zákazníka podľa článkov 7.7, 7.8, 7.9 a 13.5 e) týchto VOP týmto nie sú dotknuté.

8.4 Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom Zmluvu potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníka, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý iný Cenník.

8.5 V prípade, že majú zmluvné strany medzi sebou uzavretú rámcovú zmluvu v zmysle článku 3.1 b) týchto VOP, má Dodávateľ právo Cenník upravovať. O zmenách Cenníka sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

8.6 Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za Produkty/Služby, ktoré mu boli skutočne dodané, a to na základe faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov/Služieb a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená iná fakturačná adresa. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

8.7 V prípade realizácie prvej dodávky Produktov/Služieb pre nového Zákazníka je Dodávateľ oprávnený požadovať od tohto Zákazníka pri odovzdaní Produktov/Služieb platbu v hotovosti. Za nového Zákazníka sa považuje aj ten Zákazník, od ktorého vybavenia poslednej objednávky uplynuli 2 (dva) roky. Platbu v hotovosti pri odovzdaní Produktov/Služieb je Dodávateľ rovnako oprávnený požadovať od Zákazníka, ktorý je v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Dodávateľa.

8.8 V prípade bezhotovostnej platby bude cena Produktov/Služieb a všetky ďalšie náklady Dodávateľa vyúčtované podľa Zmluvy splatné v termín splatnosti určenom vo faktúre, ktorý nebude kratší než 7 (sedem) dní odo dňa vystavenia faktúry. Riadnou úhradou pohľadávky Zákazníkom sa rozumie pripísanie príslušnej sumy na účet Dodávateľa.

8.9 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi v súlade so Zmluvou je Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

8.10 Úhrada zálohovou faktúrou sa rozumie pripísanie platby do účtovného systému Dodávateľa.

 

9. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť

9.1 Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku 9.

9.2 Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

9.3 Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby, s výnimkou Produktov typu občerstvenie, Produktov podliehajúcich rýchlej skaze a Produktov rýchlej spotreby (napr. žiarovky, náplne a pod.), záručnú dobu v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia, záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu doba kratšia. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Produktov/Služieb Zákazníkovi podľa Dodacieho dokladu. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku používania Produktov spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich určením a návodom alebo ak sú Produkty preukázateľne preťažované (napríklad el. spotrebiče, kávovary, varné kanvice).

9.4 Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez zbytočného odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

9.5 Vady zjavné je Zákazník povinný uplatniť najneskôr do 5  (piatich) pracovných dní od odovzdania a prevzatia  Produktov / Služieb. Vadami zjavnými pri prevzatí (ďalej len „Zjavné vady”) sa rozumie:

(a) vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne Zákazníkom prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo

(b) vada v množstve Produktov, ktorou je rozpor medzi množstvom balíkov Produktov uvedeným na doklade dopravcu a počtom balíkov Produktov skutočne Zákazníkom prevzatých, alebo

(c) vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa článku 9.8 týchto VOP mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

9.6 Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle článku 9.5 týchto VOP. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

9.7 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

9.8 Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka najmenej 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.

9.9 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu Produktov/Služieb vo vyššie stanovených lehotách, a to buď písomne (elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné čísla Dodávateľa, ktoré sú špecifikované v článku 15 týchto VOP, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné. Dodávateľ je oprávnený požadovať v prípade telefonicky nahlásenej reklamácie jej písomné potvrdenie Zákazníkom. V prípade, že Zákazník nebude postupovať podľa vyššie uvedeného a pošle tovar rovno na adresu Dodávateľa bez predchádzajúceho nahlásenia, je Dodávateľ oprávnený reklamáciu zamietnuť.

9.10 Obsahom oznámenia o reklamácií musí byť:

(a) označenie Zákazníka,

(b) názov a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby,

(c) množstvo vadného/chýbajúceho Produktu/Služby,

(d) popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje,

(e) uvedenie osoby oprávnenej konať v tejto veci za Zákazníka,

(f) dátum prevzatia reklamovaného Produktu/Služby a číslo príslušného Dodacieho dokladu,

(g) pri písomnej reklamácie dátum a podpis Zákazníka.

9.11 Dodávateľ sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Zákazník informovaný na kontaktný email alebo telefónne číslo, ktoré uviedol pri riadnom uplatnení reklamácie. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

9.12 Reklamáciu vybavuje Dodávateľ s ohľadom na povahu vady, a to takto:

(a) zjavné vady v množstve poskytnutím chýbajúceho alebo výmenou vadného plnenia Dodávateľa za plnenie bez vád, ak to nie je možné, tak vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny nedodaných Produktov/Služieb alebo vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny oproti vráteniu vadných Produktov,

(b) skryté vady podľa voľby Dodávateľa buď výmenou poskytnutého vadného plnenia Dodávateľa za plnenie bez vád, vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny oproti vráteniu vadných Produktov, alebo opravou vadných Produktov/Služieb.

9.13 Pokiaľ Dodávateľ poskytne Zákazníkovi na základe jeho reklamácie nové plnenie a až potom vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré reklamácia nemala byť uznaná, vyhotoví Dodávateľ dodatočné vyúčtovanie ceny nového plnenia.

9.14 Dodávateľ nie je zodpovedný za nasledujúce vady Produktov:

(a) vady obalu Produktu, ktoré neboli uplatnené pri odovzdaní a prevzatí Produktu,

(b) vady spôsobené mechanickým poškodením Produktu zo strany Zákazníka alebo treťou osobou,

(c) nečistoty tovaru označeného nálepkami s cenami iných osôb.

9.15 Uplatnenie reklamácie neoprávňuje Zákazníka na neuhradenie ceny za Produkty/Služby, pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník nedohodli inak.

9.16 Pokiaľ Dodávateľ vyzdvihne u Zákazníka reklamovaný Produkt za účelom posúdenia vady, poprípade následnej opravy, je Zákazník povinný zabaliť výrobok tak, aby sa pri preprave nepoškodil.

9.17 V prípade zasielania Produktov na pozáručný servis je Zákazníkovi automaticky k cene opravy účtované dopravné 5,50 Eur bez DPH/jedna zásielka.

9.18 Pokiaľ Dodávateľ poskytne Zákazníkovi nové plnenie pri reklamácii Produktu, začne plynúť nová záručná doba, a to odo dňa prevzatia novej veci.

9.19 Pokiaľ Zákazník používa do kancelárskych strojov (napríklad tlačiareň, kopírovací stroj) alebo spotrebičov (napríklad kávovar) spotrebný materiál zakúpený u Dodávateľa, je povinný v prípade poruchy stroja oznámiť túto skutočnosť Dodávateľovi a postupovať ďalej podľa jeho pokynov. Pokiaľ Zákazník nebude postupovať podľa vyššie uvedeného, dodatočná úhrada faktúry za opravu, ktorá bola vykonaná treťou stranou, nebude možná.

9.20 Zákazníkovi neprináležia žiadne práva z chybného plnenia alebo zo záruky za kvalitu vo vzťahu k Darom.

 

10. Zvláštne ustanovenia o podmienkach Služieb Print Managementu

10.1 V súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu dochádza na základe individuálnej požiadavky Zákazníka k vykonaniu Diela.

10.2 Dodávka Služieb Print Managementu prebieha nasledovným spôsobom, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak:

(a) na základe nezáväzného dopytu Zákazníka spracuje Dodávateľ cenovú kalkuláciu Diela (ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá bude pre Dodávateľa záväzná po dobu v nej výslovne uvedenú; ak nebude doba platnosti uvedená, je Cenová ponuka platná po dobu 30 (tridsiatich) dní od jej doručenia Zákazníkovi. Cenová ponuka na vykonanie Diela môže v prípade potreby obsahovať aj požiadavky na spresnenie technického zadania Diela;

(b) Zákazník je oprávnený vystaviť podľa príslušnej Cenovej ponuky písomnú Objednávku Služieb Print Managementu, ktorá musí obsahovať technické parametre potrebné na zhotovenie Diela, cenové ustanovenia, dodacie a platobné podmienky a musí byť Dodávateľovi doručená v lehote platnosti príslušnej Cenovej ponuky. Vo veciach výslovne neupravených v tomto článku 10 platia pre objednávanie Služieb Print Managementu podmienky uvedené v článku 4 týchto VOP.

(c) Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje:

i. obchodné meno Zákazníka, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ,

ii. meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene/za Zákazníka v súvislosti s Objednávkou (vrátane prevzatia dodávky) a jej kontaktné údaje (telefón, fax, email),

iii. názov zákazky, množstvo (náklad), formát, rozsah zákazky, špecifikácia materiálu (druh a gramáž), farebnosť, povrchová úprava, spôsob knihárskeho spracovania apod.,

iv. špecifikácia výrobných (tlačových) podkladov a termín ich odovzdania na tlač,

v. cena za jednotku bez DPH, celková cena za Dielo bez DPH

vi. požadovaný termín dodania, spôsob balenia, spôsob dodania – dopravy, adresa dodania (Dodacie miesto),

vii. výpis z obchodného registra, popr. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácií platcu DPH v prílohe Objednávky, pokiaľ už neboli Dodávateľovi predložené skôr a pokiaľ si ich Dodávateľ výslovne vyžiadal,

viii. podpis Zákazníka/oprávneného zástupcu, pokiaľ ide o tlačenú formu Objednávky.

10.3 Na základe riadne vystavenej Objednávky, ktorá nebude obsahovať výhrady či zmeny požadované Zákazníkom oproti Cenovej ponuke a ku ktorej nebude mať ďalšie výhrady ani Dodávateľ (najmä z dôvodu nedostatočných technických údajov), dochádza k uzavretiu Zmluvy a k zahájeniu vykonávania Diela. V prípade akýchkoľvek výhrad v/k Objednávke, či už zo strany Dodávateľa alebo Zákazníka, dochádza k uzavretiu Zmluvy až po ich vzájomnom odsúhlasení.

10.4 Výrobné podklady potrebné na vykonanie Diela (napr. filmy, dátové nosiče a dátové súbory, imprimované dátové súbory, makety tlačovín) dodá Zákazník Dodávateľovi v termíne stanovenom v Objednávke. Výrobné podklady, vrátane technických podrobností pre ich doručenie, musia spĺňať podmienky uvedené v "Požiadavkách na tlačové podklady", ktoré sú súčasťou Cenovej ponuky, inak budú vrátené Zákazníkovi na prepracovanie alebo doplnenie.

10.5 Zákazník zodpovedá výlučne sám za obsah výrobných podkladov a najmä za to, že vykonaním Diela (tlačou a prípadnou distribúciou) nebudú porušené autorské ani akékoľvek iné práva tretích osôb. Pokiaľ k takému porušeniu dôjde, zodpovedá za akúkoľvek škodu či iné škodlivé následky vzniknuté na strane tretích osôb výlučne Zákazník. Zákazník tiež zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti prípadne vznikla Dodávateľovi, a to vrátane ujmy vzniknutej poškodením jeho dobrého mena.

10.6 Ak má Dodávateľ vykonať Dielo podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je Dodávateľ povinný dodať Dielo s vlastnosťami tejto vzorky alebo predlohy. V prípade rozporu medzi popisom Diela podľa Zmluvy a vzorkou alebo predlohou, má vždy prednosť popis uvedený v Zmluve.

10.7 V prípade, že je tak dohodnuté medzi Zákazníkom a Dodávateľom v Zmluve, je Zákazník oprávnený vykonať korektúry výrobných podkladov. Za korektúry sa na účely týchto VOP považuje akýkoľvek zásah Zákazníka do výrobných podkladov, ktorým sa menia už odovzdané výrobné podklady na zhotovenie Diela. Požadované korektúry musí Zákazník odovzdať Dodávateľovi elektronickou poštou, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Ak Dodávateľ neobdrží korektúry do 5 (piatich) pracovných dní od predloženia výrobných podkladov Zákazníkovi na korektúry, je Dodávateľ oprávnený zahájiť výrobu Diela. Všetky dokumenty a tlače odovzdané Zákazníkovi na korektúry sa potom považujú za odsúhlasené v pôvodnej podobe.

10.8 Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi vyššie náklady spojené s vykonávaním zmien výrobných podkladov nad rámec bežných korektúr. V prípade, že v dôsledku korektúr bude zákazka zmenená v takom rozsahu, že Dodávateľ nebude schopný Dielo za stanovených cenových, časových alebo technických podmienok vykonať, je oprávnený od príslušnej Zmluvy odstúpiť.

 

11. Zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za vady Služieb Print Managementu

11.1 V prípade, že je v súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu zhotovené Dielo, platia popri podmienkach uvedených v článku 9 týchto VOP tiež zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za vady, ako je uvedené v tomto článku 11.

11.2 Dodávateľ nezodpovedá za vady Diela zhotoveného v súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu a prípadné škody, ktoré:

(a) vzniknú v súvislosti s tým, že Dodávateľ na základe požiadavky Zákazníka použil Zákazníkom dodané alebo ním určené komponenty na zhotovenie Diela, ako napr. papier, farbu a i., ak Dodávateľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti odhaliť nevhodnosť týchto komponentov pre zhotovenie Diela, alebo pokiaľ Zákazník aj napriek upozorneniu Dodávateľa trval na vykonaní Diela za ich použitia, a/alebo

(b) ktoré sú spôsobené nedostatkami alebo zlou kvalitou výrobných podkladov, pokiaľ sú nedostatky takej povahy, že ich Dodávateľ v priebehu vykonávania Diela nemohol zistiť a/alebo Zákazník aj napriek upozorneniu Dodávateľa trval na vykonaní Diela na ich základe.

11.3 Záväzným kritériom pre posudzovanie obsahovej i formálnej správnosti Diela (postavenie textov, farebnosť) je "imprimatur", t.j. Zákazníkom schválený tlačový hárok alebo tlačový dátový súbor, ktorý je súčasťou výrobných podkladov. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky a chyby, ktoré Zákazník ponechal v imprimatur a na ktoré ho Dodávateľ pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti nemohol upozorniť.

11.4 V prípade reklamácie kvality vykonania Diela je Zákazník povinný dodať Dodávateľovi vzorku reklamovaného Diela na posúdenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia takej vzorky Dodávateľovi.

11.5 Ak sa vyskytnú v celom náklade tlačovín formálne odchýlky od poslednej schválenej korektúry alebo imprimatur (chyby v postavení textov, grafických prvkov apod.), ktoré neznižujú použiteľnosť Diela, je Zákazník povinný Dielo prevziať a nie je oprávnený požadovať odstránenie týchto vád, avšak má nárok na primeranú zľavu z ceny takého Diela.

11.6 Ak Dielo vykazuje kvalitatívne nedostatky, ako napr. nepresnosť vo farebnosti, sútlači či dokončujúcom spracovaní apod., a ak počet vadných výtlačkov nepresahuje 1% z celkového množstva Diela, považuje sa Dielo za riadne vykonané. Zákazníkovi v takom prípade nevznikajú žiadne nároky z titulu zodpovednosti za vady.

 

12. Zvláštne ustanovenia o Službách Technického servisu

12.1 Zvláštne podmienky Služby technického servisu upravujú ZOP Technického servisu.

 

13. Zvláštne ustanovenia o podmienkach Služby Nábytku

13.1 V súvislosti s poskytovaním Služby Nábytku dochádza na základe individuálnej požiadavky zákazníka k vyhotoveniu Diela.

13.2 Dodávka Služby Nábytku prebieha za podmienok podľa tohto článku 13, pokiaľ nie je v Zmluve zjednané inak.

13.3 Na základe nezáväzného dopytu Zákazníka spracuje Dodávateľ cenovú kalkuláciu Diela (ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá bude pre Dodávateľa záväzná po dobu v nej výslovne uvedenú; pokiaľ nebude doba platnosti uvedená, je Cenová ponuka platná po dobu 30 (tridsiatich) dní od jej doručenia Zákazníkovi. Cenová ponuka na vyhotovenie Diela môže v prípade potreby obsahovať i požiadavky na spresnenie technického zadania Diela.

13.4 Zákazník je oprávnený vystaviť podľa príslušnej Cenovej ponuky písomnú Objednávku Služby Nábytku, ktorá musí byť Dodávateľovi doručená v termínu platnosti príslušnej Cenovej ponuky.

13.5 Podmienky poskytovania Služieb Nábytku sú:

(a) Dodávateľ na základe žiadosti Zákazníka poskytne prvý 2D alebo 3D návrh zadarmo.

(b) Cena montáže Nábytku je 15% z cenníkovej ceny Nábytku bez DPH.

(c) Minimálna cena montáže je 59,- EUR bez DPH, netýka sa stoličiek a kresiel.

(d) Cena montáže stoličiek a kresiel je 10,- EUR bez DPH za kus.

(e) Nábytok, ktorý je objednaný s montážou, je dodávaný po celej Slovenskej republike zadarmo. Nábytok objednaný bez montáže (netýka sa stoličiek a kresiel) je dodávaný po celej Slovenskej republike za poplatok 5,50 EUR bez DPH/jedna dodávka, ktorý znáša Zákazník.

13.6 Objednávka musí byť v súlade s Cenovou ponukou a musí popri náležitostiach uvedených v článku 4.3 týchto VOP obsahovať minimálne tieto údaje:

(a) názov zákazky, rozsah zákazky, špecifikáciu Produktov a Služby Nábytku, vrátane výberu materiálu, dizajnu/farebnosti, povrchovej úpravy a prípadne ďalšie špecifikácie požadovaného Diela;

(b) špecifikáciu materiálu vo vlastníctve Zákazníka za účelom poskytnutia Služby a termín jeho odovzdania Dodávateľovi;

(c) cenu za jednotku objednávaného Diela (bez DPH) a celkovú cenu za Dielo podľa Cenovej ponuky (bez DPH);

(d) požadovaný termín dodania, spôsob balenia, spôsob dodania – dopravy, adresa dodania (Dodacie miesto).

13.7 Na základe riadne vystavenej Objednávky, ktorá nebude obsahovať výhrady či zmeny požadované Zákazníkom oproti Cenovej ponuke a ku ktorej nebude mať ďalšie výhrady ani Dodávateľ (hlavne z dôvodu nedostatočných technických údajov), dochádza k uzavretiu Zmluvy a k zahájeniu vyhotovenia Diela. V prípade akýchkoľvek výhrad k Objednávke, či už zo strany Dodávateľa alebo Zákazníka, dochádza k uzavretiu Zmluvy až po ich vzájomnom písomnom či elektronickom odsúhlasení. Vzájomne odsúhlasená Zmluva je záväzná a nie je možné ju zo strany Zákazníka spätne zrušiť.

13.8 Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi vyššie náklady spojené s realizáciou zmien požadovaných Zákazníkom pri samotnej realizácii Diela alebo vyššie náklady spojené s viacerými prácami z dôvodu neočakávaných skutočností, o ktorých Dodávateľ pred zahájením prác nemohol vedieť. V prípade, že v dôsledku zmien zo strany Zákazníka bude zákazka zmenená v takom rozsahu, že Dodávateľ nebude podľa svojho posúdenia schopný Dielo za stanovených cenových, časových alebo technických podmienok vyhotoviť, je oprávnený od príslušnej Zmluvy odstúpiť. Dodávateľ je v tomto prípade oprávnený vzniknuté náklady na vyhotovenie Diela a vzniknuté vyššie náklady fakturovať Zákazníkovi.

13.9 Termín dodania Produktov Nábytku ponúkaných na www.online.officedepot.sk, www.officedepot.sk, alebo v tlačených katalógoch OD je orientačný, a nie je pre Dodávateľa záväzný. Termín dodania je vyjadrený v pracovných dňoch.

13.10 Vo veciach výslovne neupravených v článku 13 a 14 týchto VOP platia pre Služby Nábytku a Dielo ustanovenia uvedené v ostatných článkoch týchto VOP, ktoré sa týkajú Produktov.

 

14. Zvláštne ustanovenia o povinnosti z vadného plnenia u Služby Nábytku

14.1 V prípade, že je v súvislosti s poskytovaním Služby Nábytku zhotovené Dielo, platí popri podmienkach uvedených v článku 9 týchto VOP tiež zvláštne dojednanie o povinnostiach z chybného plnenia, ako sú uvedené v článku 14 týchto VOP.

14.2 Dodávateľ nezodpovedá za vady Diela zhotoveného v súvislosti s poskytovaním Služieb Nábytku a prípadnej ujmy ktoré:

(a) vzniknú v súvislosti s tým, že Dodávateľ na základe požiadavky Zákazníka použil Zákazníkom dodaný materiál alebo produkt;

(b) vzniknú nesprávnym či neodborným používaním Produktov Nábytku či Diela Zákazníkom či treťou osobou;

(c) vzniknú neodborným zásahom Zákazníka či treťou osobou do Diela, vrátane napr. jeho presťahovaním;

(d) vzniknú neodborne či nesprávne vykonanou montážou Produktu Nábytku zo strany Zákazníka či tretej osoby. V prípade, že si Zákazník montuje Produkt Nábytku či Dielo sám, Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú vadu Produktu Nábytku či Diela spôsobenú nesprávne vykonanou montážou, a zároveň sa Zákazník týmto zbavuje poskytovanej záruky na Produkt, pokiaľ sa následne preukáže, že prípadnú vadu spôsobila neodborne/nesprávne vykonaná montáž.

14.3 Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť Dielo za podmienok špecifikovaných v danej Zmluve, zodpovedajúcim účelu podľa tejto Zmluvy, právnym predpisom a záväzným technickým normám.

 

15. Kontaktné miesta a osoby

15.1 Kontaktnými poštovými adresami Zákazníka a Dodávateľa sú adresy ich sídla uvedené v Zmluve, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnutá kontaktná adresa iná.

15.2 Kontaktné miesta Dodávateľa pre prijímanie akýchkoľvek oznámení a ďalších písomností Zákazníka (najmä Objednávok, reklamácií, atď.) sú, pokiaľ nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak, nasledujúce:

(a) adresa sídla: OFFICE DEPOT s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava;

(b) telefónne čísla: Tel: 08001 54322; 0800 223 223;

(c) e-mailové adresy: objednavkask@officedepot.sk a informacie@officedepot.sk;

(d) adresy internetových obchodov: www.online.officedepot.sk a www.officedepot.sk.

15.3 Obe zmluvné strany sú kedykoľvek oprávnené zmeniť určené kontaktné adresy/osoby/čísla, musia to však najskôr s dostatočným predstihom písomne oznámiť druhej strane.

 

16. Doručovanie

16.1 Ak nie je výslovne pre jednotlivé prípady stanovená v Zmluve konkrétna forma určitého právneho úkonu, oznámenia alebo iného upovedomenia (ďalej len „Oznámenie“), musia mať všetky Oznámenia podľa Zmluvy písomnú podobu a musia byť doručené druhej strane poštou, kuriérom, alebo elektronicky na príslušné kontaktné miesto špecifikované v článku 15 týchto VOP.

16.2 Oznámenia sú považované za doručené:

(a) pri doručovaní poštou druhým pracovným dňom nasledujúcim po odoslaní zásielky na príslušnú kontaktnú adresu adresáta, ak nie je doložené skoršie doručenie,

(b) pri doručovaní elektronicky okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú emailovú adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane počas pracovných dní medzi 7:30 – 16:30 hod., v opačnom prípade o 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa,

(c) pri doručovaní elektronicky okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú emailovú adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane počas pracovných dní medzi 7:30 – 16:30 hod., v opačnom prípade o 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené (s výnimkou doručenia Objednávok).

 

17. Náhrada škody

17.1 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej strane za škodu, ktorú spôsobí porušením svojich právnych povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ibaže preukáže, že k tomu došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

17.2 Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť je akákoľvek udalosť alebo súhrn okolností, ktoré sú mimo primeranej kontroly zodpovednej strany, nastali nezávisle na jej vôli a bránia jej v splnení jej povinností podľa Zmluvy.

17.3 O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Dodávateľ splní povinnosť podľa tohto článku 17.3 uverejnením informácie o vzniku/skončení týchto okolností na svojich oficiálnych internetových adresách www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk.

17.4 Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:

(a) ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením Zmluvy; to neplatí, pokiaľ škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbanlivosti zodpovednej strany; a

(b) škody, ktorá vznikne v súvislosti s Objednávkou vystavenou ústne.

17.5 V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním Produktov/Služieb, na ktoré je poskytnutá garancia „zajtra alebo zadarmo“, sa považuje dodávka zdarma v zmysle článku 6 týchto VOP za zmluvnú pokutu dojednanú pre prípad takého omeškania Dodávateľa vo výške zodpovedajúcej cene dodávky zdarma alebo vo výške limitu, ak cena prekračuje uvedený limit podľa článku 6.3 týchto VOP a Dodávateľ nebude povinný hradiť Zákazníkovi škodu, ktorá by mu v súvislosti s takým omeškaním prípadne vznikla.

17.6 Povinnosť Dodávateľa na úhradu akejkoľvek zmluvnej pokuty dojednanej v Zmluve nevznikne, pokiaľ by k nesplneniu tejto povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

 

18. Dôverné informácie

18.1 Pri rokovaní o uzavretí Zmluvy, ako aj v rámci plnenia Zmluvy si môžu zmluvné strany úmyselne či opomenutím vzájomne poskytnúť informácie, ktoré budú obchodným tajomstvom poskytujúcej strany alebo budú považované poskytujúcou stranou za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“).

18.2 Za Dôverné informácie sa považujú:

(a) ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi Zákazníkom a Dodávateľom, s výnimkou ustanovení obsiahnutých v oficiálne vydaných dokumentoch Dodávateľa tvoriacich Zmluvu, ako sú tieto VOP; a ďalej

(b) všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva, najmä obchodné alebo marketingové plány, ponuky vrátane cenových, akékoľvek návrhy zmluvy, dohody alebo iné dohovory s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi, pokiaľ boli tieto v dobe ich poskytnutia zjavne označené v písomnej podobe za „dôverné“; ak boli poskytnuté ústne a tak aj označené ako dôverné, je potrebné, aby ich poskytujúca zmluvná strana v písomnej forme znovu zjavne označila ako informácie „dôverné“, a to najneskôr do desiatich (10) dní od ich sprístupnenia ústnou formou.

18.3 Prijímajúca zmluvná strana je povinná zachovávať o Dôverných informáciách mlčanlivosť a použiť ich výlučne na účel, pre ktorý boli poskytujúcou zmluvnou stranou poskytnuté, a zaviazať k tomuto aj všetkých svojich zamestnancov či iné osoby, ktoré majú k Dôverným informáciám prístup.

18.4 Pokiaľ sú Dôverné informácie poskytované v písomnej podobe alebo vo forme textových súborov na počítačových médiách, je poskytujúca zmluvná strana povinná upozorniť prijímajúcu zmluvnú stranu na dôvernosť takého materiálu jej vyznačením aspoň na titulnej stránke.

18.5 Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku 18 nemá vplyv na plnenie prípadnej zákonnej povinnosti poskytnúť informácie vyžiadané oprávnenými štátnymi či správnymi orgánmi a inými oprávnenými subjektmi.

18.6 Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku 18 trvá aj po ukončení Zmluvy do doby, než budú príslušné Dôverné informácie zverejnené poskytujúcou stranou alebo treťou osobou, inak ako porušením povinnosti mlčanlivosti.

 

19. Trvanie a ukončenie Zmluvy

19.1 Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzavretia, ak nie je dohodnuté inak.

19.2 Zmluva je uzavretá:

(a) na dobu splnenia samostatne vystavenej Objednávky Zákazníka, alebo

(b) na dobu určitú, ak je dĺžka jej trvania dohodnutá v Zmluve,

(c) na dobu neurčitú.

19.3 V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu určitú, dôjde k ukončeniu Zmluvy:

(a) uplynutím dohodnutej doby trvania, alebo

(b) na základe dohody strán o predčasnom ukončení Zmluvy, alebo

(c) v dôsledku odstúpenia od Zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa článku 19.5 týchto VOP, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.

19.4 V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, dôjde k ukončeniu Zmluvy:

(a) na základe dohody strán o ukončení Zmluvy, alebo

(b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak, alebo

(c) v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa článku 19.5 týchto VOP, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.

19.5 Odstúpenie od Zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v tomto článku 19.5, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak v Zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamihu doručenia takého oznámenia druhej strane. Dôvody na odstúpenie sú nasledujúce:

(a) Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, bola na ňu zavedená nútená správa, bolo u nej začaté alebo prebieha konkurzné alebo bol podaný návrh na reštrukturalizačné konanie alebo bolo konkurzné konanie u nej zastavené pre nedostatok majetku, alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcia).

(b) Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Dodávateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy, ktoré Dodávateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na také neplnenie.

(c) Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť tiež od čiastkovej Objednávky vystavenej na základe rámcovej zmluvy uzavretej v zmysle 3.1 b) týchto VOP, a to v prípade, že Produkt/Služba dodaná Dodávateľom podľa Zmluvy má súčasne najmenej 3 (tri) vady, alebo sa zhodná vada, ktorá bola Dodávateľom opravovaná, vyskytne po tretíkrát.

(d) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zákazníka, za ktoré sa považuje:

i. omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Dodávateľom Zákazníkovi podľa Zmluvy, ktoré trvá dlhšie než 14 (štrnásť) dní, alebo

ii. opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Dodávateľom Zákazníkovi podľa Zmluvy, alebo

iii. iné podstatné porušenie povinností Zákazníka stanovených mu Zmluvou.

(e) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, s výnimkou:

i. tých, ktoré vzhľadom na ich povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v ustanoveniach o náhrade škody a zmluvných pokutách, a

ii. povinnosti Zákazníka k úhrade ceny za skutočne poskytnuté Služby alebo za zhotovenie Produktu - Diela alebo jeho časti.

(f) Okamihom účinnosti odstúpenia od Zmluvy:

i. zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Produktov, ktoré neboli k tomuto okamihu dodané; vo vzťahu k Produktom, ktoré boli k tomuto okamihu dodané, ale neboli uhradené, zostáva Zmluva v platnosti a Zákazník je povinný za také Produkty Dodávateľovi zaplatiť dohodnutú cenu, pokiaľ Dodávateľ Zákazníkovi neoznámi, že požaduje namiesto úhrady takých Produktov ich vrátenie;

ii. zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Služieb, ktoré neboli k tomuto okamihu poskytnuté, ak sa strany nedohodnú inak,

iii. má Dodávateľ právo vyúčtovať dodávku Služieb, ktoré boli k tomuto okamihu skutočne poskytnuté, a/alebo vyúčtovať skutočné vykonanie Produktu – Diela, a Zákazník je povinný za také Služby alebo Produkty zaplatiť dohodnutú cenu,

iv. majú strany právo vyúčtovať zmluvné pokuty, pokiaľ sú v Zmluve dohodnuté a ak vznikla povinnosť dotknutej strany k ich úhrade.

19.6 Všetky Oznámenia týkajúce sa zániku Zmluvy musia byť doručené poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj Oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takej skutočnosti dozvedel.

 

20. Ďalšie a záverečné ustanovenia

20.1 Každá zo strán má povinnosť bez meškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v Zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo Zmluvy.

20.2 Zákazník nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti podľa Zmluvy, či už sčasti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že taký súhlas nebude bezdôvodne odoprený.

20.3 Dodávateľ považuje všetky osobné údaje poskytnuté Zákazníkmi v súvislosti so Zmluvou za prísne dôverné a vyhlasuje, že s nimi nakladá v súlade s platnou legislatívou. Bližšie informácie k oblasti ochrany osobných údajov nájdete na online.officedepot.sk/ochrana-osobnych-udajov.

20.4 Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, v režime zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník. Všetky záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP, Objednávke, ZOP Technického servisu alebo Zmluve, sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

20.5 Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa platia odo dňa ich vydania na oficiálnych internetových adresách Dodávateľa www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk do ich zrušenia alebo vydania nových podmienok s neskorším dátumom a nadobúdajú účinnosť druhým dňom po takom zverejnení. Novšie znenie všeobecných obchodných podmienok ruší podmienky vydané skôr. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Dodávateľom sa posudzujú vždy podľa ustanovení všeobecných obchodných podmienok platných v dobe uzavretia príslušnej Zmluvy.

20.6 V prípade odlišných písomných ustanovení v dokumentoch tvoriacich Zmluvu platia pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prednostne ustanovenia zvláštnych podmienok v tomto poradí:

(a) ustanovenia obsiahnuté v (čiastkovej) Objednávke;

(b) ustanoveniami v samostatných zmluvách podľa článku 3.1 týchto VOP;

(c) ustanoveniami v Cenníku;

(d) ustanovenia ZOP Technického servisu;

(e) ustanovenia týchto VOP.

20.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia podporne aj v prípade, že Dodávateľ dohodne so svojim Zákazníkom zvláštne podmienky pre nekatalógový tovar. V prípade odlišných písomných ustanovení platia prednostne ustanovenia zvláštnych podmienok.

20.8 Všetky zmeny a dodatky Zmluvy, ktorá bola medzi stranami uzatvorená písomne, musia byť vykonané taktiež v písomnej forme a musia byť podpísané oprávnenými osobami Zákazníka a Dodávateľa.

20.9 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy bude považované za neplatné, v rozpore s právnymi predpismi alebo nevynútiteľné, nebude tým akokoľvek dotknutá ani ovplyvnená účinnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení.

 

Bratislava, dňa 07.01.2021


Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní si prečítajte tu.